דקר בניין והנדסה

בית השתתפויות בנכסים

שיפוץ מבנה משרדים, בהיקף: כ-8,500 מ"ר.
מזמין העבודה: השתתפויות בנכסים בישראל.

מ"ר